Agentschap NL

Duurzaam inkopen

De Rijksoverheid heeft als ambitie om bij 100 procent van haar inkopen duurzaamheid mee te nemen: voor provincies en waterschappen is dit 50 procent, voor gemeenten 75 procent. Alle partijen streven naar 100 procent in 2015.

In 2010 heeft het rijk 99,8% duurzame inkopen gerealiseerd, waarmee de doelstelling van 100% nagenoeg is gehaald. De provincies hebben reeds 96% duurzaam ingekocht en overtreffen daarmee hun 50% -doelstelling ruimschoots. Ook gemeenten weten met 87-90% duurzaam inkopen de doelstelling van 75% ruimschoots te halen. De waterschappen (85%), universiteiten (80%), hogescholen (95%) en het middelbaar beroepsonderwijs (75%) zitten met het duurzaam inkopen ook royaal boven de gestelde doelen. Dit blijkt uit de monitor Duurzaam Inkopen 2010 die is uitgevoerd door KPMG namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Zo krijgt de markt van duurzame producten en diensten een stevige impuls en geeft de overheid het goede voorbeeld met duurzaam inkopen. Duurzaam inkopen wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Agentschap NL actualiseert de criteria in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om het instrument Duurzaam Inkopen up to date te houden.

Agentschap NL bundelt kennis van innovatie, energie, klimaat, milieu en leefomgeving. Het draagt daarmee bij aan een sterkere positie van het bedrijfsleven in ons land en aan een duurzamere samenleving, met zorg voor mens en milieu. In de criteria voor duurzaam inkopen van kantoormeubilair oktober 2011 zijn de minimale (milieu)eisen opgenomen waaraan kantoormeubilair dient te voldoen.

De inkoopcriteria vormen een wezenlijk onderdeel van elke Europese aanbesteding. De overheid houdt zich vanaf 1 januari 2010 strikt aan de gestelde eisen en naar verwachting zullen snel daarna ook steeds meer grote bedrijven zich aan de belangrijke criteria gaan conformeren.

Interstuhl voldoet ruimschoots aan alle criteria en scoort bijzonder veel punten op gunningcriterium nr. 1, meubilair dat vergezeld gaat van een samenstellingsetiket. Het etiket bevat de opsomming van alle in het meubel gebruikte materialen en het gewicht van die materialen. Dit gewicht is uitgedrukt in een percentage van het totaalgewicht van het meubel, in afdalende volgorde en minimaal optellend tot 95% van het totaalgewicht van het meubel.

Close Menu